Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyzy po pożarze

Często spotykamy się z argumentem, że starego budynku nie da się przystosować do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, a jest to konieczne przy renowacji i zmianie użytkowania, a także w przypadku uznania budynku za zagrożenie dla życia ludzkiego. Następnie należy sporządzić ekspertyzę przeciwpożarową.

Kiedy budynek uznawany jest za zagrażający życiu ludzi?

Pierwszy podstawowy wymóg – konstrukcja budynku musi być nośna i stabilna – jest to tak oczywiste, że nie wymaga dodatkowego tłumaczenia. Specyfikacja tego punktu w postaci rozporządzeń wykonawczych składa się tylko z czterech paragrafów, w których między innymi jest napisane, że konstrukcja musi spełniać warunki zapewniające, iż stany graniczne nośności elementów i graniczne konstrukcji użytkowania nie zostaną przekroczone w żadnym z jego elementów. Dotyczy to całego budynku oraz stanów granicznych elementów konstrukcyjnych, jeśli dojdzie do awarii, to uważa się za przekroczenie norm, a jeżeli budynek stwarza zagrożenie dla budynku i osób w jego sąsiedztwie to budynek stanowi zagrożenie. Jeśli w budynku doszło wcześniej do pożaru, to należy zbadać jego konstrukcję i sporządzić dokumentację.

Zapewnienie nośności i stabilności konstrukcji budynku jest kluczowym aspektem w procesie projektowania i budowy. Konstrukcja musi być wystarczająco silna, aby wytrzymać obciążenia, takie jak wiatr, śnieg czy obciążenie użytkowe. W przypadku awarii lub pożaru, odpowiednie zabezpieczenia i procedury muszą zostać wdrożone w celu ochrony osób znajdujących się w budynku oraz sąsiednich struktur.

Badanie konstrukcji po pożarze jest niezwykle istotne, ponieważ ogień może wpływać na wytrzymałość materiałów i zmieniać ich właściwości. Dokumentacja sporządzona po takim zdarzeniu pozwala na dokładną analizę uszkodzeń oraz określenie niezbędnych napraw i wzmocnień, aby przywrócić nośność i stabilność budynku.

Ważne jest również, aby konstrukcja budynku spełniała obowiązujące przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa konstrukcyjnego. Te przepisy są ustanawiane w celu zapewnienia, że budynki są budowane zgodnie z odpowiednimi standardami i nie stanowią zagrożenia dla osób korzystających z tych budynków oraz dla otoczenia.

Wszelkie odstępstwa od wymagań dotyczących nośności i stabilności konstrukcji budynku mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak załamanie się konstrukcji, uszkodzenia materiałów lub nawet zagrożenie życia. Dlatego konieczne jest przestrzeganie tych wymogów i odpowiednie monitorowanie stanu technicznego budynków w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i trwałości na przestrzeni czasu.

Pierwszy podstawowy wymóg dotyczący konstrukcji budynku to zapewnienie nośności i stabilności. Jest to zrozumiałe i nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Specyfikacja tego wymogu, przedstawiona w rozporządzeniach wykonawczych, składa się zaledwie z czterech paragrafów. W tych paragrafach zawarte są m.in. zapisy, które stwierdzają, że konstrukcja budynku musi spełniać warunki, zapewniające, że nie zostaną przekroczone stany graniczne nośności elementów i graniczne konstrukcji użytkowania w żadnym z elementów budynku. Oznacza to, że wymaganie to dotyczy całego budynku, jak również granicznych stanów elementów konstrukcyjnych. Jeśli wystąpi awaria, która narusza te warunki, uznaje się, że normy zostały przekroczone. Ponadto, jeśli budynek stwarza zagrożenie dla innych budynków lub osób w jego sąsiedztwie, również uważa się, że budynek stanowi zagrożenie. Jeżeli w przeszłości doszło do pożaru w budynku, konieczne jest zbadanie konstrukcji budynku i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Przepisy ochrony przeciwpożarowej

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciw pożarowego budynku – oczywiście to bardzo ważna rzecz. Nie jest już tak jasne, jak i co budować, aby zminimalizować ryzyko pożaru i niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, mienia oraz środowiska. Odpowiedź można znaleźć w przepisach przeciwpożarowych budynków. Zasady ochrony przeciwpożarowej reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) wraz z jej notami wykonawczymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budynek i związane z nim wyposażenie musi być zaprojektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość pożaru i zapewniający, że w przypadku pożaru:

1. Nośność konstrukcji zostanie utrzymana przez określony czas;

2. Ograniczająca rozprzestrzenianie się pożaru i dymu w budynku;

3. Ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

4. Możliwość ewakuacji lub uratowania osób w inny sposób;

5. Mając na uwadze bezpieczeństwo ekip ratowniczych”.

Ile czasu zajmuje opracowanie i zatwierdzenie opinii ekspertyzy przeciwpożarowej?

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania obiektu, jakimi materiałami dysponuje inwestor, jaki jest nakład pracy właściwej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (według KPA możliwe jest podjęcie decyzji w ciągu 30 dni, w trudnych przypadkach można go przedłużyć do 60 dni). W naszym zespole projektowym znajdują się eksperci oraz wspierający ich inżynierowie pożarnictwa i budownictwa – dzięki czemu możemy bardzo szybko rozpocząć pracę. Zajmujemy się sprawami dużymi i małymi, niezależnie od tego jaką dokumentację i w jakiej formie posiada inwestor.

Więcej informacji na temat ekspertyz uzyskają Państwo po kontakcie ze specjalistą dostępnym u Nas

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja