Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Po co potrzebna jest ekspertyza budowlana?

Przed przystąpieniem do działań remontowo-budowlanych należy ocenić stan techniczny budynku. W tym celu potrzebna będzie odpowiednia dokumentacja. Może być nią opinia budowlana lub ekspertyza. Specjalista dokonujący oględzin budynku stwierdzi, jaki jest konkretnie potrzebny dokument.

Jaki jest cel wydawania ekspertyzy budowlanej?

Opinia budowlana może zostać wydana wyłącznie przez specjalistę, który ma do tego odpowiednią uprawnienia. Najczęściej wystarczają oględziny obiektu i bazowanie na dostępnej dokumentacji. Z kolei ekspertyza budowlana zawiera szereg dodatkowych działań. Niezbędne są specjalistyczne pomiary. Sprawdza się poszczególne elementy nośne konstrukcji nieruchomości. Jeśli nie zostaną wykryte żadne poważniejsze nieprawidłowości, to wystarczy bazować na opinii technicznej. W ten sposób można zaoszczędzić sporo pieniędzy. Inaczej wygląda to jednak w przypadku większych nieprawidłowości typu popękane ściany, widoczne uszkodzenia. Konieczne staje się przeprowadzenie dokładniejszych badań. W tym celu potrzebna staje się ekspertyza budowlana. Bez niej niemożliwe będzie uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych.

Jako że zakres działań, które muszą zostać wykonane do sporządzenia ekspertyzy, jest szeroki, to trzeba liczyć się z poniesieniem kosztów rzędu kilku tysięcy złotych. Oczywiście opinia techniczna także musi być wystawiona przez specjalistę mającego odpowiednie uprawnienia. Może być to technik budowlany. Z kolei ekspertyzę sporządza rzeczoznawca budowlany. Zawiera ona przyczyny powstałych uszkodzeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wskazuje na ich usterki. W ekspertyzie widnieją także informacje dotyczące działań naprawczych, które powinny zostać podjęte w celu uzyskania zgody na dalsze użytkowanie budynku lub przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych. Nawet podczas kupowania nieruchomości Warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego. W ten sposób można uchronić się przed pominięciem rozmaitych nieprawidłowości projektowych. Opinia biegłego budowlanego jest wręcz pożądana w przypadku postępowania karnego lub cywilnego. Jej sporządzenie może zlecić nawet sąd, policja, prokuratura.

Ekspertyza budowlana służy do tego, aby ocenić rzeczywisty stan techniczny budynku. Jeżeli obiekt został wykonany niezgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, to strona poszkodowana może dochodzić swoich praw w sądzie. Warto o tym wiedzieć także w przypadku nieterminowego zakończenia robót. Przy sorach budowlanych niezwykle istotne będzie oczywiście zebranie materiałów dowodowych. Zaliczana jest do nich między innymi opinia budowlana sporządzona przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami.

Jakie znaczenie ma opinia biegłego budowlanego?

W przypadku postępowania sądowego niezwykle istotna jest opinia, który została wydana przez biegłego. Ma ona na nie bardzo duży wpływ, dlatego kluczowe staje się skorzystanie z usług doświadczonego specjalisty. Sąd traktuje opinię biegłego jako narzędzie służące ocenie faktów i dowodów. Bardzo często dokument decyduje w dużym stopniu o tym, jaki zostanie wydany wyrok. Zwykle jest on zgodny z ustaleniami widniejącymi w opinii wydanej przez biegłego. Warto też podkreślić, że jeśli okaże się ona nierzetelna, to specjalista będzie musiał ponieść tego konsekwencje. Zgodnie z orzeczeniem stanowi Sądu Najwyższego to właśnie biegły odpowiada za wyrządzone winy wobec osób trzecich.

Jeśli inwestor stwierdzi, że opinia budowlana będzie wadliwa, to może wystawić przeciwko biegłemu sądowemu roszczeniu o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody. Pojawia się wobec tego pytanie, co wskazuje na błędnie wystawioną opinię. Mowa jest tutaj o sytuacji, gdy ocena biegłego sądowego jest sprzeczna z rzeczywistym stanem budynku. Podawanie nieprawdziwych faktów sprawia, że opracowanie traktuje się jako fałszywe. Poszkodowany ma aż 6 lat na to, aby dochodzić naprawieniu szkody z tytułu wydania wadliwej opinii. Czas jest liczony od momentu, w którym dowiedział się o nieprawidłowościach. Warto jednak wiedzieć, że wysokość odszkodowania może wynosić wyłącznie równowartość szkody, do jakiej doszło na skutek wywołanej opinii biegłego sądowego.

W przypadku planowanego remontu budynku, który będzie miał wpływ na elementy konstrukcyjne, powinno się zlecić wykonanie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Może być nią opinia budowlana lub ekspertyza. Najczęściej konieczne staje się jej dostarczenie urzędnikowi, aby móc otrzymać pozwolenie na przystąpienie do prac modernizacyjnych. Czymś innym jest natomiast opinia biegłego budowlanego, która stanowi dowód w sądzie podczas postępowania administracyjnego lub karnego, gdy chce się przykładowo uzyskać odszkodowanie za poniesione straty finansowe.

Kiedy wykonuje się ekspertyzy budowlane i opinie techniczne?

Po co potrzebna jest ekspertyza budowlana?

Opinię techniczną może wydać fachowiec na podstawie oględzin obiektu. Zawiera ona informacje dotyczące rozwiązań projektowych i zjawisk mogących pojawić się podczas projektowania nieruchomości. Wystarczy mieć uprawnienia budowlane, aby wydać opinię techniczną. Z kolei ekspertyza budowlana stanowi szczegółowe opracowanie, które opiera się w dużej mierze na profesjonalnych badaniach. Służy do określenia rzeczywistego stanu obiektu budowlanego pod kątem technicznym. Ekspertyzę może sporządzić rzeczoznawca budowlany. Jeśli ktoś podejrzewa, że mogły wystąpić poważne błędy w sztuce budowlanej, to powinno się zlecić sporządzenie ekspertyzy budowlanej.

Za jej pomocą weryfikuje się przede wszystkim powstała uszkodzenia i wady poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Opinia eksperta obejmuje zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, materiały budowlane, sposoby powstawania elementów, badania i pomiary techniczne, obliczenia. Ekspertyza budowlana jest potrzebna, gdy ktoś planuje prace modernizacyjne lub przebudowę obiektu. Na podstawie dokumentu można jasno stwierdzić, czy dalsze użytkowanie go jest w pełni bezpieczne. W ekspertyzie budowlanej są również zawarte rekomendacje odnoszące się do napraw, sposobów usuwania wad konstrukcyjnych. Można zapoznać się z wnioskami z oględzin technicznych budynku budowlanego.

Zapraszamy do kontaktu https://szkodywbudownictwie.pl/kontakt/

Bezpłatna wstępna weryfikacja